Huisregels

Welke regels gelden bij ons?

Toegang algemeen
Bantam verleent geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
of bij collega horeca bedrijven zich hebben misdragen.
Passende kleding is verplicht.
Kleding als voetbalshirts, trainingspakken, petjes en kleding met groepskenmerkende teksten of uitingen
zijn niet toegestaan.
Groepen kunnen worden geweigerd dan wel worden verwijderd.
Bantam verleent geen toegang aan mensen die in het bezit en/of onder invloed van drugs zijn.

Toegangsbewijs:
Toegangsbewijzen zijn aan de deur te verkrijgen, zonder geldig toegangsbewijs zal u de toegang ontzegd worden.

Legitimatieplicht:
Zoals in de wet vastgelegd moet een ieder zich onderwerpen aan de legitimatieplicht.
Zodoende zijn wij ook genoodzaakt om je legitimatiebewijs te vragen bij de entree van de zaal.
lndien u jonger bent dan 16 jaar wordt de toegang geweigerd, zonder teruggaaf van de entreegelden.
als legitimatie hanteren wij: een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldig rijbewijs ( geen kopieén) deze zulien worden gescand
doormiddel van een id scanner.

Fouilleren:
Bij entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voor doen dat u zich moet laten onderwerpen aan controle.
lndien hieraan geen medewerking wordt verleend kan de toegang tot Bantam worden ontzegd , Deze controle is ingesteld om
iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Garderobe:
Het gebruik van de garderobe is verplicht en geheel op eigen risico.
De directie stelt zich niet verantvvoordelijk voor goederen die achtergelaten worden in jassen, tassen e.d.
Alleen op vertoon van een garderobelabel kan een kledingstuk worden teruggegeven.
Handel in goederen:
Het is verboden om als bezoeker in welke vorm dan ook , in of rondom het gebouw , goederen te verhandelen.
Verdovende middelen:
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van verdovende middelen,
in welke vorm dan ook, wordt door ons niet toegestaan.
Wanneer er verdovende middelen bij u worden aangetroffen wordt dit ingenomen en wordt u onmiddelijk overgedragen aan de politie.

Wapens:
Het bij zich hebben van enigerlei wapentuig is ten strengste verboden,
Wapens welke verboden door de wapenwet worden ingenomen en overhandigd aan de politie.
Wapens die niet verboden zijn bij de wapenwet worden bij de entree ingenomen en deze kunt u bij het verlaten van het pand
(mits niet in laveloze toestand) bij de bewaking ophalent De beslissing van de portier is ten alle tijden bindend.
Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie en agressie:
Alle bovengenoemde, evenals agressie tegen personeel en bezoekers worden niet getolereerd.

Gedragsregels:
Voor 16 en 17 jarige bezoekers is het NIET toegestaan alcoholische dranken te kopen en te consumeren.
De BOA’s die hierop controleren vanuit de gemeente delen boetes uit van 90 euro per overtreding voor de overtreder,
de boetes die Bantam hiervoor krijgt zijn 1360 euro per overtreding deze beide boetes zullen door Bantam worden verhaald op de overtreder.
Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
Glazen, bekers, flesjes, blikjes en etenswaren mogen niet mee naar buiten worden genomen.
Het onrechtmatig verblijven op het terrein of in de omtrek van Bantam na, tijdens of voor opening van deze Iocatie kan worden
bestraft met onmiddellijke onlzegging tot Bantam.
Samenscholing in de directe omgeving, waaronder de openbare weg is verboden.
Wordt dit vermoed dan kan de deelnemers de toegang worden ontzegd.

Overige zaken:
Camera’s waken overjullie en onze veiligheid. Een ieder die ons bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames.
Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden,
Bantam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiele en immateriele schade aan bezoekers.
Overtreding van enige huisregel van Bantam wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie gemeld.
Dit kan toegangsontzegging voor een bepaalde periode tot gevolg hebben voor zowel deze locatie als die van meerdere horeca
gelegenheden.
In situaties waar deze huisregels niet in voorzien, beslist de directie over mogelijk te nemen maatregelen.
Uitzonderingen op dit huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie,
Bi] oonstatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
Gevonden voorwerpen dient u bij een van onze medewerkers in te leveren, waarna afhandeling volgens Burgerlijk wetboek
plaatsvindtt Wanneer u ons bedrijf bezoekt, bent u verplicht een consumptie te gebruiken.

Klachten:
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, meldt dit dan direct bij de leiding of via info@bantam.nl .
Doe dit wel onmiddellijk, omdat in een later stadium uw klachtrecht vewalt.
Aansprakelijkheid:
U betreedt deze gelegenheid op eigen risico, De directie van Bantam als ook de directie van het beveiligingsbedrijf en zijn
medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel , beschadiging of kwijt raken van persoonlijke eigendommen.

Bantam wenst u een prettige avond toe en wij hopen u een volgende keer weer te mogen ontvangen.